Đăng nhậpLượt truy cập
Số lần xem bài viết : 170008
Hiện có 13 khách Trực tuyến
Tự giới thiệu PDF. In Email
Viết bởi: Phòng Tổ chức hành chính   
Thứ năm, 03 Tháng 4/2008 21:05

 

I - Lịch sử hình thành:

- Đề án thành lập (14/03/1997) được xây dựng đồng thời với đề án thành lập Trường.

- Đề án thành lập Phòng Tổ chức hành chánh được Hội đồng quản trị nhà trường thông qua ngày 07/11/1997.

- Ngày 28/02/1998 Hiệu trưởng ký quyết định số: 33/TĐT-QĐ thành lập Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị.

Từ tháng 02/1998 đến tháng 11/2005 nhà trường đã có 3 quyết định (số78/TĐT-TCHC ngày 19/3/1998; số 155/TĐT-QĐ ngày 24/2/2000; Số 774/TĐT-TCNS ngày 25/11/2005) với các tên gọi như: Phòng Tổ chức- Hành chánh và Quản trị-Thiết bị; Phòng Tổ chức-Hành chính và Công tác chính trị sinh viên và hiện nay là Phòng Tổ chức-Hành chính.

 

II - Chức năng nhiệm vụ :

            Thực hiện Quyết định số 68/TĐT-TCNS ngày 26/7/2006 của Hiệu Trưởng về việc ban hành qui định tạm thời về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong trường thì phòng Tổ chức-Hành chính có những chức năng nhiệm vụ chính như sau:

            1/ Chức năng:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức và cán bộ, hành chính tổng hợp.

- Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức; bảo vệ chính trị nội bộ, công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ, lễ tân.

             2/ Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu xây dựng, phát triển và sắp xếp tổ chức bộ máy họat động trong trường.

- Giúp Hiệu trưởng quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc trường.

- Lập kế họach và tổ chức thực hiện công tác xây dựng đội ngũ CB – VC.

- Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc trường. Quy họach và phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức phù hợp với yêu cầu phát triển của nhà trừơng.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức. Tuyển dụng, nâng ngạch, bậc lương, trợ cấp khó khăn, các chế độ và BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, BH tai nạn con người; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Phối hợp với các đơn vị có liên quan phục vụ cho việc xét các chức danh và danh hiệu nhà giáo.

- Thường trực hội đồng tuyển dụng, nâng lương, nâng ngạch, thi đua, khen thưởng, kỷ luật của trường.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, làm thủ tục cho cán bộ viên chức đi nước ngòai.

- Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự, phối hợp nhận xét đánh giá cán bộ viên chức hằng năm. Cập nhật danh sách cán bộ viên chức hằng năm (sự biến động, nghỉ hưu, chuyển công tác, thôi việc…)

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị đề xuất, điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

- Theo dõi tình hình họat động của các trung tâm thuộc trường.

- Tổng hợp tình hình công tác, lập các bảng biểu báo cáo, các thống kê, lên lịch công tác hằng tuần, ghi chép các cuộc họp giao ban của Ban giám hiệu, ghi biên bản các cuộc họp cấp trường. Theo dõi thông tin và tiến độ họat động của các đơn vị trong trừơng. Thực hiện các báo cáo, các bài viết theo yêu cầu của Ban giám hiệu.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị CBVC của trường vào đầu năm học.

- Thực hiện công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ, tổ chức in ấn phục vụ cho họat động của trường. Tiếp nhận, phân lọai văn bản đi đến, tham mưu cho Ban giám hiệu xử lý các văn bản hành chính nhanh chóng, kịp thời. Quản lý con dấu, chữ ký theo quy định. Cấp giấy công tác, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận và giấy xác nhận cho CBVC. Chứng nhận sao y các văn bản do trường ban hành và văn bản của cấp trên theo quy định của Hiệu trưởng.

 - Quản lý bộ phận y tế, thực hiện việc chăm lo bảo vệ sức khỏe cho cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên của trường.

- Đầu mối trong giao tiếp, sắp xếp lịch làm việc, tiếp đón khách của trường (trừ khách quốc tế).

 

 

  III. Mục tiêu chất lượng năm học 2015 - 2016

   1- 100% viên chức Phòng hiểu biết chính sách chất lượng của Trường, mục tiêu chất lượng của Trường và Phòng; hiểu biết và áp dụng đầy đủ QMS ISO 9001:2008 tại Phòng.

2- 100% viên chức của Phòng hoàn thành nhiệm vụ năm học.

3- Tối thiểu 95% giảng viên, viên chức, cán bộ làm việc toàn thời gian của Trường thực hiện nhiệm vụ năm học từ mức hoàn thành trở lên.

4- Tỷ lệ các vụ việc có tình trạng thực hiện bê trễ so với quy định, nội quy, kết luận giao ban, văn bản chỉ đạo của Ban giám hiệu ở các đơn vị trực thuộc không quá 5%/tổng số công việc của năm.

5- Thu hút tối thiểu 50 tiến sĩ về giảng dạy và/hoặc nghiên cứu.

6- Duy trì và phát triển tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ và/hoặc đang học NCS từ 40% trở lên.

7- 95% viên chức tập sự giảng dạy và trợ giảng hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn tập sự và trợ giảng, tiếp tục được ký hợp đồng.

8- Tổ chức tập huấn 2 lớp nghiệp vụ cho viên chức hành chính.

9- Tối thiểu 85% viên chức hành chính thực hiện kiểm tra tay nghề đạt yêu cầu trở lên.

10- Ít nhất 85% cán bộ, giảng viên, học sinh-sinh viên và khách ngoài hài lòng về tinh thần, thái độ phục vụ của Phòng.

 

LAST_UPDATED2